• Wed. Mar 29th, 2023

படித்ததில் பிடித்தது

Byகாயத்ரி

Jul 25, 2022

சிந்தனை துளிகள்

ஊக்கம் என்பது அனைவருக்கும் முக்கியமான ஒரு உந்துதலாக அமைகிறது. அந்த வகையில் கற்றல் செயல்பாட்டில் ஊக்கம் ஒரு மிக முக்கியமான காரணியாக பார்க்கப்பட வேண்டும். ஊக்கம் பெற்ற மாணவர், தனக்குள் இருக்கும் திறன்களை கண்டறியவும் மற்றும் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையும் பெறுவார். மாணவர்களின் வகுப்பறை ஈடுபாடு, மற்றும் கற்றலில் அவர்கள் பெறும் வெற்றிகள் ஆகியவற்றிற்கு பள்ளி மற்றும் பெற்றோர் கொடுக்கும் ஊக்கம் குறிப்பாக முக்கியமானதாக இருக்கலாம். மாணவர்கள் பள்ளியில் அனுபவிக்கும் எதிர்மறை உணர்வு உள்ளார்ந்த உந்துதல் மற்றும் உணரப்பட்ட கற்றலின் மீது எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை ஒரு கட்டமைப்பு மாதிரி வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகவே, ஊக்கம் எப்போதும் நேர்மறையாக இருக்க வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *