• Fri. Jun 9th, 2023

பாத சுருக்கம் நீங்க

ByJame Rahuman

Nov 23, 2021

காபிப் பொடி சிறந்த கிளென்ஸர் ஆகும். அதனை கொண்டு வாரம் ஒருமுறை பாதங்களில் தேய்த்து கழுவினால் பாதம் சுருக்கமின்றி மிருதுவாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *