• Mon. Jun 5th, 2023

பொது அறிவு வினா விடைகள்

Byவிஷா

May 1, 2023
 1. தனிமங்களின் கால அட்டவணையில் உள்ள முதல் உறுப்பு எது?
  ஹைட்ரஜன்.
 2. வயது வந்த மனிதனுக்கு எத்தனை எலும்புகள் உள்ளன?
  206
 3. ஹோமோ சேபியன்ஸைத் தவிர, ‘ஹோமோ’ இனத்தின் கீழ் உள்ள மற்ற இரண்டு இனங்கள் யாவை?
  ஹோமோ ஹாபிலிஸ் மற்றும் ஹோமோ எரெக்டஸ்
 4. புவி வெப்பமடைதலுக்கு எந்த வாயுக்கள் காரணமாகின்றன?
  கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், புளோரினேட்டட் வாயுக்கள் (எஃப்-வாயுக்கள்) மற்றும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு
 5. கால அட்டவணையை வடிவமைத்தவர் யார்?
  டிமிட்ரி மெண்டலீவ்
 6. பழங்களை செயற்கையாக பழுக்க வைப்பது எது?
  கால்சியம் கார்பைடு
 7. வைரம் எந்த தனிமத்தால் ஆனது?
  கார்பன்
 8. சிரிக்கும் வாயு என்றும் அழைக்கப்படும் வாயு எது?
  நைட்ரஸ் ஆக்சைடு
 9. பாதரச வெப்பமானிகளால் அளவிடக்கூடிய மிக உயர்ந்த வெப்பநிலை என்ன?
  360 டிகிரி செல்சியஸ்
 10. மின் விளக்கின் இழை தயாரிக்க எந்த உலோகம் பயன்படுகிறது?
  மின்னிழைமம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *