• Wed. Jul 24th, 2024

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்.

பொருள் (மு.வ):

(செய்யும் செயலை முடிப்பதற்கு வேண்டிய) கருவிகளுடன் ஏற்றக் காலத்தையும் அறிந்து செய்தால் அரிய செயல்கள் என்பது உண்டோ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *