• Mon. May 20th, 2024

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்.

பொருள் (மு.வ):

ஒருவன் தவறான நெறியில் சென்று தீயசெயல் செய்யாதிருப்பானானால் அவன் கேடு இல்லாதவன் என்று அறியலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *