• Tue. Sep 26th, 2023

பொது அறிவு வினா விடைகள்

Byவிஷா

Aug 7, 2022
 1. நைல் பள்ளத்தாக்கு அமைந்துள்ள இடம் ?
  ஆப்ரிக்கா
 2. இரண்டு உயரந்த நிலப்பகுதிகளுக்குடையே உள்ள பகுதிகள் ?
  பள்ளத்தாக்குகள்
 3. முதன்மை தீர்க்கக் கோடு செல்லும் இடம் ?
  கிரீன்விச்
 4. கிரீன்விச் வானவியல் ஆராய்ச்சி மையம் அமைந்துள்ள நாடு?
  இங்கிலாந்து
 5. சர்வதேச திட்ட நேரம் கணக்கிட பயன்படுவது?
  கிரீன்விச் தீர்க்க ரேகை.
 6. இந்தியாவின் தல நேரத்தை கணக்கிட பயன்படும் தீர்க்க ரேகை?
  82 1/2 டிகிரி கிழக்கு
 7. இந்தியாவின் தல நேரத்தை கணக்கிடும் தீர்க்க ரேகை செல்லும் வழி ?
  அலகாபாத்
 8. அடிப்படை திசைகள் ?
  நான்கு
 9. 1 க.செ.மீ. மண் உருவாக ஆகும்காலம் ?
  1000 ஆண்டுகள்
 10. இந்தியாவில் காணப்படும் முக்கிய மண் வகைப்பிரிவுகள் ?
  5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *