• Fri. Jun 9th, 2023

என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.

பொருள் (மு.வ):

எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை வெயில் காய்ந்து வருத்துவது போல் அன்பு இல்லாத உயிரை அறம் வருத்தும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *