• Thu. Sep 28th, 2023

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபி
தேறுக தேறும் பொருள்.
பொருள் (மு.வ):
யாரையும் ஆராயாமல் தெளியக்கூடாது, நன்றாக ஆராய்ந்த பின்னர் அவரிடம் தெளிவாகக் கொள்ளத்தக்க பொருள்களைத் தெளிந்து நம்ப வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *