• Tue. May 30th, 2023

பொது அறிவு வினா விடை

Byமதி

Nov 23, 2021
 1. இரத்ததின் pH மதிப்பு என்ன?
  விடை : 7.4
 2. தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது எது?
  விடை : தனிமங்கள்
 3. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் குடியரசு தலைவர் யார்?
  விடை : இராஜேந்திரா பிரசாத்
 4. தேசியக் கொடியிலுள்ள காவி நிறம் எதனைக் குறிப்பிடுகிறது?
  விடை : தியாகம்
 5. இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த இலக்கிய விருது எது?
  விடை : ஞானபீட விருது
 6. இந்தியாவில் எங்கு அதிகமாக செம்பு கிடைக்கிறது?
  விடை : ராஜஸ்தான்
 7. தேசிய காளான் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிலையம் அமைந்துள்ள இடம் எது?
  விடை : சோலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *