• Tue. Sep 26th, 2023

பொது அறிவு வினா விடைகள்

Byவிஷா

Jun 20, 2023

1. பூமியில் மிகவும் குளிரான இடம் எது?
கிழக்கு அண்டார்டிகா

2. அதிக நாடுகளைக் கொண்ட கண்டம் எது?
ஆப்பிரிக்கா

3. பூமியில் வெப்பமான கண்டம் எது?
ஆப்பிரிக்கா

4. உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் எது?
ஆசியா

5. உலகின் மிகப்பெரிய நாடு எது (பரப்பால்)?
 ரஷ்யா

6. உலகின் மிகப்பெரிய பீடபூமி எது?
திபெத்திய பீடபூமி

7. உலகின் மிக நீளமான நதி எது?
நைல்

8. உலகின் மிகச்சிறிய கண்டம் எது?
 ஆஸ்திரேலியா

9. பூமியில் மிக உயரமான விலங்கு எது?
 ஒட்டகச்சிவிங்கிகள்

10. உலகின் மிக உயரமான மலை எது?
எவரெஸ்ட் சிகரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *